۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | متفرقه

پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه

رود، نشریه ویژه معرفی کتاب، شماره ششم، بهار ۱۴۰۰، ص ۶۰-۶۱

کتاب واج‌شناسی شاهنامه (پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه) بنا بر گفته نویسنده کتاب، آخرین پژوهشی است که او پس از ۵۰ سال تحقیق درباره «یکی از والاترین دستاوردهای تاریخ و فرهنگ ایران و یکی از شگفت‌ترین پدیده‌های زبان و ادب فارسی»، یعنی شاهنامه به انجام رسانده است. نویسنده در پژوهش پایانی خود بر شاهنامه درصدد ضبط خوانش واژه‌های شاهنامه بوده، آن‌گونه که خود سراینده اثر می‌خوانده است؛ صرف نظر از اینکه تا چه حد این امر امکان‌پذیر و شدنی باشد، او کوشیده این هدف را با بهره‌گیری از همه منابع موجود در این زمینه برآورده سازد و «خوانش حتمی» یا «در مواردی خوانش نزدیک به او» را بیابد و آشکار سازد.

حمیدرضا اردستانی رستمی

واج‌شناسی شاهنامه

[واج‌شناسی شاهنامه: پژوهشی در خوانش واژگان شاهنامه، دکتر جلال خالقی مطلق، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار، ۱۳۹۹]


لینک کوتاه:

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.