آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)

آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز)

در حدود صد سال پیش، اطلاق نام «آذربایجان» به بخشی از قفقاز که در روزگار باستان «آلبانیا» و در دوره اسلامی «ارّان» نام داشت گفتگوهای بسیاری برانگیخت و در ایران اعتراضات زیادی به دنبال داشت.
مولف کتاب آذربایجان و اران (آلبانیای قفقاز) با بررسی مدارک تاریخی به موضوع پیشینه نام، حدود جغرافیای سرزمین اران و آذربایجان در طول تاریخ و تیره و زبان مردمان آن مناطق پرداخته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.