احسن‌ القصص

احسن‌ القصص

تصحیح و تحقیق دکتر علی نویدی ملاطی

احسن القصص ترجمه فارسی کتابی است به همین نام یا با نام بحر المحبه فی اسرار الموده منسوب به محمد یا احمد غزالی و مصحح چاپ حاضر احتمال انتساب آن به عبدالکریم قشیری را نیز پیش کشیده است. احسن القصص روایتی است تفسیری با رویکردی عرفانی از داستان حضرت یوسف (ع). از انشای فارسی آن چنین برمی‌آید که در نیمه دوم سده پنجم یا حداکثر در نیمه اول سده ششم ترجمه شده است. نثر کتاب ساده و روان است و اشتمالش بر کلمات و ترکیبات کهن فارسی و چند رباعی قدیمی بر اهمیت آن می‌افزاید.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.