امیرکبیر و ناصرالدین شاه

امیرکبیر و ناصرالدین شاه

به کوشش سید علی آل داود

میرزا تقی‌خان امیرکبیر در شمار معدود سیاست‌پیشگان ایران در دو سده اخیر است که از همان آغاز آشنایی با دنیای سیاست دریافت که ایران از دنیای متمدن و در حال صنعتی شدن آن روزگار عقب افتاده و این فاصله به سرعت در حال افزایش است. به همین جهت به دنبال راه‌های مقابله با آن رفت و کوشید بنیان‌های کارسازی در ایران به وجود آورد. امیرکبیر خدمات فراوانی به کشور کرده و راه توسعه و گسترش علوم و صنایع جدید را در ایران گشود. او را باید در حقیقت بنیانگذار ایران نو به شمار آورد. کتاب حاضر در سه بخش کلی تدوین یافته است: نامه‌های امیرکبیر به ناصرالدین شاه، اسناد و نامه‌های امیرکبیر، نوادرالامیر و داستان‌های تاریخی درباره امیرکبیر.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.