برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

برابرنهاد شاهنامه فردوسی و غررالسیر ثعالبی

کتاب حاضر دو بخش دارد: در بخش نخست سراسر شاهنامه با غررالسیر ثعالبی و در مواردی با تاریخ الرسل طبری و ترجمهٔ بنداری مقایسه گردیده و همخوانی‌ها و ناهمخوانی‌ها نشان داده شده است. در بخش دوم برگرفته‌های ثعالبی از آثار مؤلفانی چون طبری، مقدسی، ابن خردادبه و حمزه اصفهانی نمایانده شده و سپس در پایان این بخش با ذکر مثال‌هایی این موضوع مطرح گردیده که چطور می‌توان در تصحیح شاهنامه از غررالسیر ثعالبی نیز به عنوان یک مأخذ جانبی بهره گرفت.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.