تاریخ راقم

تاریخ راقم

به کوشش دکتر منوچهر ستوده

تاریخ راقم، تالیف میر سید شریف راقم سمرقندی، کتابی است در ذکر مهم‌ترین رویدادهای خراسان بزرگ، ورارود و خوارزم از ۷۳۶ تا اواخر سده یازدهم و یادکرد وفیات مشاهیر آن نواحی که در اوایل سده دوازدهم نگارش یافته است. از آنجا که مولف خود از اهالی خراسان بوده اطلاعاتی که از اغلب وقایع تاریخی شیبانی‌های ماوراء‌النهر و روابط آنان با تیموریه و صفویه به دست داده در ماخذ دیگر یافت نمی‌شود. نثر این کتاب مسجع و آراسته به شعر و ثبت رویدادها در آن اغلب به شکل ماده‌تاریخ است.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.