تهمتن‌نامه

تهمتن‌نامه

تصحیح و تحقیق دکتر رضا غفوری

تهمتن‌نامه عنوان منظومه‌ای است پهلوانی که به گزارش شماری از دلاوری‌های دوره کودکی رستم می‌پردازد. اگرچه این روایات تازگی دارند، اما ساختار آنها اغلب تقلیدی از داستان‌های مشهور شاهنامه و یا روایات کهن الحاق‌شده به آن است. در این کتاب، گذشته از منظومه تهمتن‌نامه، دو منظومه پهلوانی زال و مقاتل دیو و قصه کوه دماوند نیز آمده است که یکی درباره یکی از نبردهای زال در آغاز جوانی با پتیاره‌ای سهمناک به نام مقاتل می‌باشد و دیگری هم گزارش نبرد ایرانیان با تورانیان و متّحدان افراسیاب در کنار کوه دماوند است که با شکست دشمنان ایران و گریز افراسیاب خاتمه می‌یابد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.