خواجه خواجگان عبدالخالق غجدوانی

خواجه خواجگان عبدالخالق غجدوانی

تحقیق و تصحیح دکتر مریم حسینی، با همکاری محمود علیزاده کاشانی

عبدالخالق غجدوانی (م. ۵۷۵ق) عارف پارسایی است که در تمام منابع نامش به عنوان سرسلسله خواجگان و پیر روحانی بهاءالدین نقشبند (م. ۷۹۱ق) ثبت شده است. در این کتاب پژوهشی گسترده در مورد وی و سلسله خواجگان و خواجه یوسف همدانی که او را پیرِ عبدالخالق غجدوانی دانسته‌اند، انجام پذیرفته است. متن وصایای غجدوانی و شرح آن از فضل‌الله بن روزبهان (م. ۹۲۸ق) و رساله مقامات یوسف همدانی منسوب به غجدوانی نیز در این کتاب با مقابله دستنویس‌های کهن تصحیح و ارائه شده‌اند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.