دوازده متن باستانی

دوازده متن باستانی

تدوین، ترجمه، توضیح و تفسیر بیژن غیبی

مجموعه حاضر شامل دوازده متن باستانی به زبان پهلوی است که مؤلف در تصحیح و ترجمه آنها به زبان فارسی کوشیده و تعلیقات و حواشی سودمندی بر هر متن افزوده است. این متون عبارتند از :
گزارش شطرنج؛ داستان یوشت فریان؛ ماه فروردین روز خرداد؛ یادگار زریران؛ آمدن شاه بهرام‌ ورجاوند؛ سور ‌سخن؛ خویشکاری ریدکان و اندرز به کودکان؛ فرخ‌نامه؛ تخمه شماری زرتشت؛ چیم درون؛ چیم کشتی؛ آفرین پیغامبر زرتشت.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.