دو رساله درباره فتوت و تصوف در طریقت‌های صفویه و رفاعیه

دو رساله درباره فتوت و تصوف در طریقت‌های صفویه و رفاعیه

تصحیح و تحقیق مهران افشاری

این کتاب شامل دو رساله درباره طریقت صفویه یعنی اعقاب شاه اسماعیل اول و طریقت رفاعیه یعنی پیروان سید احمد رفاعی است. این رساله‌ها تاثیرپذیری طریقت‌های صفویه و رفاعیه را از فتوت و قلندری نشان می‌دهد. این کتاب منبعی مهم برای تحقیق در تاریخ عرفان و تصوف و همچنین تاریخ اجتماعی تواند بود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.