دیوان محمود بکرانی و دیوان رکن بکرانی

دیوان محمود بکرانی و دیوان رکن بکرانی

صحیح و تحقیق دکتر بهروز ایمانی و دکتر امید سروری

این کتاب دربردارنده دیوان‌های پدر و پسری سخنور از سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری است: رفیع‌الدین محمود بکرانی ابهری/ کرمانی (درگذشته ۶۷۲ق) و رکن‌الدین حسن بن محمود بکرانی (درگذشته ۷۴۷ق). بخش اعظم سروده‌های این دو شاعر مداح را، که زبانی فصیح و عاری از تعقید و تکلف دارند و در غزل و قطعه و رباعی هم طبع‌آزمایی کرده‌اند، قصاید و ترکیبات تشکیل می‌دهد. مصححان در مقدمه‌های دو دیوان، به معرفی ممدوحان این شاعران پرداخته و ویژگی‌های زبانی، محتوایی و ادبی شعر آن دو را بررسیده‌اند.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.