دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی (غزلیات و رباعیات)

دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی (غزلیات و رباعیات)

تصحیح و تحقیق دکتر محمدرضا ضیاء

این کتاب تصحیح تازه‌ای است از غزلیات و رباعیات خلاق‌المعانی کمال اسماعیل، شاعر بزرگ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری.
مصحح در این کتاب کوشیده است تا با مقابله نسخه‌های متعدد، از جمله چند نسخه نویافته کهن و نیز بهره‌گیری از جنگ‌ها و تذکره‌های معتبر، ویرایشی انتقادی از غزلیات و رباعیات این شاعر نامی به دست دهد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.