روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاءالدوله

روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاءالدوله

به کوشش بهمن بیانی و مجید عبد امین

این کتاب حاصل پیرایش دستنویس منحصربه‌فرد روزنامه خاطرات بهمن‌میرزا بهاءالدوله، پسر فتحعلی‌شاه قاجار، است که به وقایع سال‌های ابتدایی سلطنت‌ ناصرالدین‌شاه قاجار از ۱۲۷۰ تا ۱۲۷۳ق. پرداخته است.
این اثر به‌ویژه از این نظر حائز اهمیت است که از دوره یادشده روزنامه و یادداشت خاطرات دیگری در دست نیست. رفت‌و‌آمد هرروزه نویسنده در دربار ناصری، و حضور وی در بطن بسیاری از رویدادها نیز بر اهمیت کتاب افزوده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.