زبان دیرین آذربایجان

زبان دیرین آذربایجان

پژوهش و نگارش دکتر منوچهر مرتضوی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.