زبان فارسی در آذربایجان (جلد اول)

زبان فارسی در آذربایجان (جلد اول)

در برگیرنده بیست و هفت مقاله
از نوشته‌های دانشمندان و زبان شناسان
گردآوری ایرج افشار

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.