زبان فارسی در آذربایجان (جلد دوم)

زبان فارسی در آذربایجان (جلد دوم)

در برگیرنده بیست و سه گفتار
از نوشته‌های دانشمندان و زبان شناشان
گردآوری ایرج افشار

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.