زبان فارسی در آذربایجان

زبان فارسی در آذربایجان

به کوشش ایرج افشار

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از اهم آرا و عقاید بزرگان ادب و تحقیق ایران درباره سابقه زبان فارسی در آذربایجان. گردآوری این مجموعه از آن رو ضرورت داشت که گوشه‌ای از مسائل مربوط به زبان فارسی در آذربایجان، هم از جهت سابقه و تاریخ و هم از لحاظ فرهنگ و ضرورت‌های سیاسی و ملی، عنوان شود و همگان به صورت بهتر یک‌جا آن را در دست داشته باشند.

جلد دوم

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.