زبده التواریخ

زبده التواریخ

به کوشش بهروز گودرزی

زبده التواریخ از زمره تواریخ عمومی است که محمدمحسن مستوفی آن را به فرمان رضاقلی میرزا، ولیعهد نادرشاه افشار تالیف کرده است.
این کتاب بخش تاریخ صفویه زبده التواریخ است که در عصر مولف یعنی از زمان سلطنت شاه سلطان حسین تا پایان رسمی دوره صفویه با تفصیل بیشتری همراه است و یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه تاریخ ایران در آن دوره به شمار می‌آید.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.