زرین سخن

زرین سخن

بسیاری از مباحث مربوط به فرهنگ ایران و زبان و ادب‌ پارسی در دل متونی که به زبان عربی نگارش یافته‌اند، نهفته شده است. واکاوی این متون، از این حیث، خدمتی شایان به فرهنگ ایران و ادبیات پارسی به شمار می‌آید. محور جستارهایی که در این مجموعه گرد آمده واکاوی درباره فرهنگ‌ ایران، واژگان پارسی در متون عربی و پژوهش‌هایی در حوزهٔ ادبیات ‌تطبیقی است. برخی از عناوین این جستارها عبارتند از: نوروز در متون عربی، واژگان پارسی در اشعار ابوتمام و ابن‌معتز، جایگاه ناصرخسرو در آثار عربی و جهان عرب و دستور زبان فارسی به عربی.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.