سمط العلی للحضره العلیا

سمط العلی للحضره العلیا

تصحیح و پژوهش مریم میرشمسی

سمط العلی للحضره العلیا کتاب تاریخی است در شرح احوال سلسله قراختائیان که از سال ۶۱۹ تا ۷۰۳ هجری زیر سایه ایلخانان مغول بر کرمان فرمان راندند. این کتاب که به تاریخ کرمان نیز معروف است، از جمله کتابهای تاریخ محلی به شمار می رود. سمط العلی علاوه بر اینکه منبعی تاریخی محسوب می شود، وجهه ای موجه در متون نثر فنی و مصنوع فارسی دارد. یکی از علت های اهمیت و ارزش کتاب این است که نویسنده خود شاهد بخش عمده ای از وقایع آن بوده و دیگر اینکه از جمله تواریخی نیست که به سفارش شاه یا وزیری نوشته شده باشد، بلکه چندین سال پس از انقراض قراختائیان نگارش یافته است.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.