سیر العباد الی المعاد

سیر العباد الی المعاد

تصحیح و شرح دکتر مریم مشرف

سیر العباد الی المعاد از مهم‌ترین آثار عرفانی فارسی سده ششم هجری است. در این مثنوی سنایی با زبانی تمثیلی سفر روح به عالم جسمانی و سپس بازگشت آن به عالم علوی را شرح داده است. سیر العباد از حیث ساختار استوارترین مثنوی سنایی است و به سبب زبان خاص، فواید ادبی، سبک تعلیمی و ظرائف حکمی خود، همواره مورد توجه پژوهشگران شرق و غرب بوده است.
در این کتاب متن سیر العباد بر اساس چهارده نسخه معتبر تصحیح و سپس ابیات آن شرح شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.