سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی

سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی

این کتاب دومین مجلد از مجموعه مقالات دکتر محمود امیدسالار است و چنانکه از عنوان کتاب پیداست در حوزه نقد و تصحیح متون ادبی، تحلیل‌های انتقادی مهمی در بر دارد. مقالات مندرج در این مجلد در چهار بخش تنظیم شده‌اند: شاهنامه، متون فارسی، فن تصحیح متن و مباحث ادبی، که از این میان بیشترین سهم از آن مقالات شاهنامه‌پژوهی است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.