غازان‌نامه منظوم

غازان‌نامه منظوم

به کوشش دکتر محمود مدبری

غازان‌نامه منظومه‌ای است در ذکر تاریخ ایلخان بزرگ، غازان محمود که نورالدین اژدری متخلص به نوری، از شاعران اواخر عصر ایلخانی، آن را به نام سلطان اویس جلایری، در وزن شاهنامه فردوسی و به تقلید از این اثر سروده و نظم کتاب خود را در ۷۶۳ هجری به پایان رسانده‌ است.
سراینده با بهره‌گیری از توصیف و دیگر عناصر داستانی کوشیده‌است غازان‌نامه را از یک اثر تاریخی محض به منظومه‌ای حماسی مبدل سازد. از خصوصیات دیگر این کتاب دربرداشتن واژه‌های کهن فارسی دری است که تعداد زیادی از آنها به‌تدریج منسوخ شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.