فرهنگ علی‌ صفی (فارسی – عربی)

فرهنگ علی‌ صفی (فارسی - عربی)

تصحیح و تحقیق دکتر مسعود قاسمی

فرهنگ علی صفی تالیف علی بن حسین واعظ کاشفی، ادیب و واعظ معروف هرات در نیمه دوم قرن نهم هجری است. تفاوت مهم این فرهنگ با دیگر فرهنگ‌های قدیم عربی به فارسی در آن است که بر پایه و ترتیب الفبایی لغات فارسی و معادل آنها به عربی، در دو بخش اسماء و افعال، تنظیم و تبویب شده و درواقع یک لغتنامه فارسی به عربی است. ازآنجاکه مولف بزرگ‌شده هرات بوده تعدادی از لغات این فرهنگ مربوط به فارسی هروی و به طور کلی منطقه افغانستان است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.