ماه‌منیر و خوب‌چهره

ماه‌منیر و خوب‌چهره

تصحیح و تحقیق دکتر میلاد جعفرپور و دکتر احسان احمد

ماه‌منیر و خوب‌چهره داستانی است متاخر از گنجینه ادب غنایی فارسی در شبه‌قاره هند و روایت دلباختگی ماه‌منیر، فرزند عرب‌شاه، به خوب‌چهره، دختر ابونصر بازرگان است که داستان‌پردازی ناشناس آن را به زبانی ساده نگاشته است. در این روایت عاشقانه هفت داستان مستقل نیز از زبان ماه‌منیر و خوب‌چهره خطاب به یکدیگر نقل شده که شامل مضامینی چون جوانمردی، وفاداری در عشق و نکوهش مکر زنان است.
متن این داستان که تا کنون در ادب فارسی ناشناخته مانده بود، اینک با مقابله دو نسخه تصحیح شده و در اختیار خوانندگان قرار گرفته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.