مجله آینده (سال دوم)

مجله آینده (سال دوم)

موسس و مدیر مسئول دکتر محمود افشار

مجله سیاسی، اجتماعی، ادبی و تاریخی آینده در سال ۱۳۰۴ به همت دکتر محمود افشار و با هدف حفظ وحدت ملی و ترویج و تعمیم زبان فارسی تاسیس شد. دوره نخست این مجله با وقفه‌هایی- طی چهار دوره- تا ۱۳۳۹ انتشار یافت. مقاله‌های سال دوم آینده را گذشته از خود دکتر افشار غالبا رجال نامی سیاست و ادب آن عصر مانند سید حسن تقی‌زاده، سعید نفیسی، محمدعلی تربیت، مجتبی مینوی، محمدعلی فروغی، محمد مصدق، یحیی دولت‌آبادی، نصرالله فلسفی و سید احمد کسروی می‌نوشتند. آنچه در این مجلد در اختیار خوانندگان قرار می‌گیرد دوازده شماره سال دوم مجله است که از دی ۱۳۰۵ تا اسفند ۱۳۰۶ به چاپ رسیده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.