مردم‌شناسی اقوام و ایلات ایران

مردم‌شناسی اقوام و ایلات ایران

جستارهایی که در کتاب مردم‌شناسی اقوام و ایلات ایران آمده گوشه‌ای از کوشش‌های پیگیر نویسنده در راه شناخت شکل زندگی و شیوه معیشت اقتصادی و نوع بینش فرهنگی و دینی گروهی از مردم ایران‌ است که بیشترینشان زندگی کوچندگی داشته‌اند و از راه اقتصاد گله‌داری و دامپروری و کشاورزی جنبی معاش می‌کرده‌اند. در هر یک از این مقالات می‌توان مطالبی در زمینه خاستگاه قومی – زبانی، بستر جغرافیای پراکندگی، زمان تاریخی شکل‌گیری، ساختار اجتماعی و سیاسی، رویدادهای تاریخی، نظام اقتصادی کوچ‌روی، نظام اعتقادات عرفی – سنتی و دینی، ادبیات عامه، هنر عامه و مناسک و آیین‌های هر یک از اقوام و ایلات و طوایف را یافت.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.