مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی (دفتر سوم)

مقالات عارف در زمینه ادبیات فارسی و نسخه‌شناسی (دفتر سوم)

این کتاب جلد سوم از مقالات عارف نوشاهی، ایرانشناس پاکستانی، است. در این مجلد علاوه بر تصحیح چهار متن کهن، بیست‌و‌سه گفتار در چهار بخش «پژوهش‌هایی در متون کهن»، «احوال و آثار نویسندگان و شاعران»، «آثار بزرگان قلمرو فارسی و ایران در شبه‌قاره» و «نسخه‌پژوهی» در دسترس خوانندگان این کتاب قرار گرفته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.