مقامات شیخ حسن بلغاری

مقامات شیخ حسن بلغاری

تصحیح و تحقیق دکتر مریم حسینی، دکتر مریم رجبی‌نیا

کتاب مقامات حسن بلغاری (۶۰۵ تا ۶۹۸) نه تنها گزارش احوال و افکار و آثار و کرامات شیخی بلندمقام از سده هفتم هجری است، بلکه داستان زندگی طبقه‌ای از مردمان در روزگار سلطه مغولان و چگونگی تعامل و رفتارشان با ایشان، و همچنین روایت جهان‌زیسته برخی از مشایخ در خانقاه‌های صوفیه است که نامشان در پستوهای تاریخ گم شده است. شیخ حسن بلغاری دارای تجربه‌های عرفانی عالی‌ای است که گزارش آن توسط یکی از شاگردانش به نام محمد زینی در این کتاب آمده است.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.