میمون‌دژ الموت

میمون‌دژ الموت

این کتاب پژوهشی است درباره نام‌ها، پیشینه تاریخی و محل دقیق میمون‌دژ، آخرین جایگاه و کرسی فرمانروایی اسماعیلیان در منطقه الموت. محل این دژ همواره از مباحث مهم، ناشناخته و از مسائل حل‌نشده در تاریخ اسماعیلیان بوده است و محققان به رغم بررسی‌های گسترده در جست‌وجوی «میمون‌دژ گمشده» در منطقه الموت به نظر واحدی درباره مکان دقیق آن دست نیافته بودند.
مولف این کتاب با بررسی متون کهن از زوایای مختلف و انجام تحقیقات میدانی هفت‌ساله پرده از این معما برداشته و مکان دقیق آن را به دست داده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.