نامه بختیار

نامه بختیار

به کوشش دکتر حمید رضایی

این کتاب در هشت بخش: رسائل کهن، تحقیقات ادبی و تاریخی، کتاب‌آرایی، ترجمه‌ها، وفیات، پیشگفتارها، کتابشناسی و معرفی کتاب و گفت‌وگوها فراهم شده است. برخی از این مقاله‌ها مانند «زندگانی استاد مویدالدین طغرایی اصفهانی» و «شکسته‌نویسی و شکسته‌خوانی» که در زمره مفصل‌ترین و ارزشمندترین تحقیق‌ها در همین زمینه به شمار می‌آید پیشتر چاپ شده و در این کتاب تجدید طبع گردیده است. برخی دیگر نیز همچون «فخرالدوله نویسنده کتاب امیرارسلان» و «کتابچه خاطرات حسینقلی‌خان ایلخانی» که دربردارنده مطالبی نویافته و دقیق است، برای نخستین‌بار منتشر می‌شود.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.