نخستین‌ کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد سوم)

نخستین‌ کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران (جلد سوم)

به اهتمام سید علی آل داود

جلد سوم نخستین کوشش‌های قانون‌گذاری در ایران- آخرین مجلد این اثر- مشتمل است بر چندین رساله و تالیف حقوقی از عصر قاجار از جمله مآثر مهدیه، قدیم‌ترین نوشته در باب حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق دیپلماسی به زبان فارسی. بخش پایانی این مجلد، مصوبات مجالس اول و دوم مشروطه به انضمام یادداشت‌ها و مقدمه‌هایی است که در چاپ‌های گوناگون این قوانین به‌کلی حذف شده‌اند و انتشار آنها ما را از چگونگی تصویب این لوایح و کوشش‌های رجال حقوق‌دان آن عصر آگاه می‌سازد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.