پنج کتابشناسی ایران

پنج کتابشناسی ایران

از زنکر، شواب، مجله کاوه، هنینگ و فهرست کتاب‌های تاریخ و سیاست به دستور لرد مونستر

گردآوری ایرج افشار

این مجموعه دربرگیرنده پنج کتابشناسی درباره ایران است که توسط کتابشناسان و شرق‌شناسان نامی: جولیوس تئودور زنکر، مویس شواب، ویلهلم لیتن، والتر برونو هنینگ و حسن تقی‌زاده در موضوعاتی چون تاریخ‌، جغرافیا، جنگ، سیاست و زبان فارسی فراهم آمده است.
با توجه به نایاب بودن اصل این پنج کتاب‌ و اهمیتی که در شناخت ماخذ و منابع مربوط به ادب فارسی و تاریخ ایران دارند این مجموعه گردآوری و یکجا چاپ شده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.