پژوهشهای ایرانشناسی (جلد بیستم – آفرین نامه)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد بیستم - آفرین نامه)

هفتاد و دو مقاله اهدا شده به شادروان دکتر محمدامین ریاحی
به خواستاری دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و ایرج افشار

به کوشش نادر مطلبی کاشانی

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.