پژوهشهای ایرانشناسی (جلد دوازدهم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد دوازدهم)

در برگیرنده سی و چهار مقاله
به کوشش ایرج افشار
با همکاری کریم اصفهانیان

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.