پژوهشهای ایرانشناسی (جلد شانزدهم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد شانزدهم)

ستوده‌نامه (۲)
در برگیرنده سی و پنج مقاله

به کوشش ایرج افشار
با همکاری کریم اصفهانیان – محمد رسول دریاگشت

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.