پژوهشهای ایرانشناسی (جلد نوزدهم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد نوزدهم)

در بر گیرنده بیست و هشت مقاله
به کوشش ایرج افشار
با همکاری کریم اصفهانیان

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.