پژوهشهای ایرانشناسی (جلد هفدهم)

پژوهشهای ایرانشناسی (جلد هفدهم)

دربرگیرنده سی و هشت مقاله

به کوشش ایرج افشار
با همکاری محمد رسول دریاگشت

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.