لطایف المعنوی من حقایق المثنوی

لطایف المعنوی من حقایق المثنوی

تصحیح و تحقیق بهزاد برهان

عبداللطیف پیش از تالیف کتاب حاضر، نسخه‌ای از مثنوی را با مقابله با هشتاد دست‌نویس روزگارش فراهم آورده و نسخه ناسخه نامیده است که احتمالا باید آن را اولین تصحیح مثنوی دانست. در واقع لطایف المعنوی مِن حقایق المثنوی مجموع حاشیه‌هایی است که او بر نسخ ناسخه نگاشته و بعدها آن‌ها را با اضافاتی در یک اثر جدا جمع کرده است.
این اثر او، اولین شرح‌های مثنوی است که در سده‌های یازدهم و دوازدهم در شبه‌ قاره نوشته شده و تقریبا همه شارحان بعد از او آن را پیش چشم داشته‌اند.

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.