دانلود کامل
عنوان گردآورنده صفحه دریافت
فهرست مطالب
شعرپارسی دکتر ابوالفضل قاضی۵
ارزش شاهنامه در چیست؟ دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن۱۱
زبان فارسی عامیانه جواد برومند سعید۴۳
داستان کیخسرو در شاهنامه محمدرضا راشد محصل۵۵
ترکیب اشعار خاقانی وحافظ و وجه مشترک آنها دکتر محمدجواد شریعت۹۱
یک منبع ناشناخته تصوف خراسان ووجه اشتراک آنها محمدرضا شفیعی کدکنی۱۱۱
خاطره ای ازگذشته عطا طاهری بویراحمدی۱۳۹
عمراقطع یابایسنغرعبدالحمید مولوی۱۴۹

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.