افغان‌نامه (دوره ۳ جلدی)

افغان‌نامه (دوره ۳ جلدی)

کلمه افغان در نام این کتاب دو معنی دارد: یکی افغانی و افغانستان و دیگر ناله و افغان نگارنده از هموطنان و همسایگان. مؤلف در این کتاب نخست جغرافیای تاریخی افغانستان کنونی را از دیرترین ایام تا زمان معاصر بررسیده و آنگاه پس از معرفی زبان‌های کهن این سرزمین به پیشینه زبان فارسی در سرزمین‌های همسایۀ ایران پرداخته است. مسائل سیاسی و اشاره به تهدیدهایی که همواره از سوی همسایگان متوجه زبان فارسی و مرزهای ایران بوده از دیگر مباحث این کتاب است.

کتاب سوم

کتاب دوم

 

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.