ذیل تاریخ گزیده

ذیل تاریخ گزیده

به کوشش ایرج افشار

کتاب حاضر بی گمان یکی از مدارک عصری مهم درباره وقایع و حوادث مربوط به سلسله های جلایری و چوپانی میان سال های ۷۴۲ تا ۷۹۴ق و به طور کلی حوادثی است که به طور اخص در آذربایجان و اران (این سو و آن سوی رود ارس) پیش آمده بوده است. این متن به قلم فرزند مولف تاریخ گزیده است و به عنوان ذیلی بر آن کتاب ارزشمند در بین سال های ۷۹۲ تا ۸۰۲ تالیف شده است. در پیوست کتاب نیز متن رساله منفردی مربوط به تاریخ واقعه تبریز در سال ۷۸۷ق آمده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.