شهنشاه‌نامه

شهنشاه‌نامه

به کوشش مهشید گوهری کاخکی و جواد راشکی علی‌آبادی

منظومه حماسی – تاریخی شهنشاه‌نامه، سروده احمد تبریزی، یکی از نخستین آثار در دوره شکل‌گیری تاریخ‌های منظوم است که کار نظم آن در سال ۷۳۸ هجری به پایان رسیده است. در این منظومه احوال چنگیزخان، اجداد و جانشینان او تا دو سال بعد از مرگ سلطان ابوسعید روایت شده است. یکی از ویژگی‌های ادبی برجسته شهنشاه‌نامه، کوشش آگاهانه شاعر برای سره‌نویسی است که این منظومه را به اثری منحصر به فرد در زبان فارسی تبدیل ساخته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.