مارکوپولو در ایران

مارکوپولو در ایران

ترجمه کیکاووس جهانداری

این کتاب تحقیقی است در بازیابی و معرفی مسیر گذر مارکوپولو در سفر به فلات ایران که در دو بخش «مارکوپولو در ایران» و «سفر» تدوین شده است.
مولف برای نیل به هدف خود بارها مسافت میان کرانه غربی این فلات تا سرزمین کوهستانی شرق آن را پیموده و پس از مطابقت دادن مشاهدات خود با گزارش‌های مارکوپولو کوشیده است خط سیر او را مشخص کند و نکته‌هایی را که در نوشته‌های وی جنبه معمایی یافته روشن سازد.

از گنجینه بخششی دکتر منوچهر ستوده

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.