مجلس‌آرای

مجلس‌آرای

تصحیح و تحقیق دکتر هادی بیدکی

مجلس‌آرای نخستین تذکره شاعران هجوگو در تاریخ ادبیات فارسی است که فخری هروی (زنده در ۹۷۰ق) آن را بین سال‌های ۹۶۲-۹۶۳ق در سند تالیف کرده و در آن به نقل اشعار و ذکر پراکنده احوال شاعران هجوگو در قرن‌های چهارم تا دهم هجری پرداخته است. اهمیت این تذکره، جز سودمندی از منظر نوع ادبی هجو، تاریخ ادبیات و نقد ادبی، در ثبت اشعاری از شاعران معاصر مولف یا نزدیک به عصر او در حوزه ادبی هرات و سند است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.