مجمل التواریخ و القصص

مجمل التواریخ و القصص

تصحیح و تحقیق دکتر اکبر نحوی

مجمل التواریخ و القصص تاریخ عمومی جهان است با تاکید بیشتر بر تاریخ ایران که در بیست‌ و‌ پنج باب تنظیم شده و دو باب آن به جغرافیا اختصاص یافته است. نویسنده با گردآوری مطالب از ماخذ گوناگون کتابی پرداخته حاوی اخباری که بخشی از آن منحصر به همین کتاب است. به رغم دو تصحیح پیشین، ضرورت داشت که تصحیح دیگری از مجمل التواریخ و القصص صورت پذیرد و این چاپ بر اساس چهار دستنویس شناخته‌شده کتاب همراه با تعلیقات لازم فراهم آمده است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.