مسائل عصر ایلخانان

مسائل عصر ایلخانان

عصر حمله مغول و به دنبال آن تشکیل و تأسیس دولت عظیم ایلخانی بی‌هیچ‌شکی از مهمترین و تعیین‌کننده‌ترین ادوار تاریخ جهان و ایران است. تسلط این قوم از یک طرف ویرانگری‌های بسیاری را به بار آورد و باعث انحطاط فرهنگی و ادبی گردید اما از طرفی مقدمات وحدت مجدد سرزمین‌های ایرانی را پس از ساسانیان فراهم کرد. همچنین حوزه‌های علمی و کتابخانه‌های عظیم و کم‌نظیری در این عصر به وجود آمدند و مورخان و نویسندگان و علمای بزرگی نیز ظهور کردند. کتاب حاضر به خوبی مسائل و مباحث مهم تاریخ سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این دوره را برمی‌رسد و تحلیل‌های بسیار دقیقی از آن عرضه می‌دارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.