مفتاح الفضلا

مفتاح الفضلا

تصحیح و تحقیق دکتر داینا بوشسکایته

مفتاح‌ الفضلا یکی از قدیمی‌ترین فرهنگ‌‌های فارسی است که محمّد بن داود بن محمد بن محمود شادی‌آبادی آن را در سده نهم در شبه‌قاره هند تالیف کرده است. مدخل‌های این فرهنگ بر اساس حرف اول و آخر کلمه در دو قسم ترتیب داده شده است: قسم واژه‌های مفرد و قسم واژه‌های مرکب و اصطلاحات شعری. مولف کوشیده است هم اصول تدوین «فرهنگ شعری» را رعایت کند و هم با ارائه تعریف‌های گسترده‌تر و کاربر‌دی‌تر، اولین قدم‌ها را به سوی تدوین فرهنگ عمومی زبان فارسی بردارد.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.