مقالات سعید نفیسی (بزرگان ادب و کتاب‌شناسی)

مقالات سعید نفیسی (بزرگان ادب و کتاب‌شناسی)

به کوشش کریم اصفهانیان با همکاری محمدرسول دریاگشت

بسیاری از نوشته‌های سعید نفیسی، دانشمند نامدار معاصر، جز آنکه آکنده از اطلاعات درجه اول است، از بهترین آثار نثری عصر کنونی به شمار می‌آید. جلد دوم مجموعه مقالات او شامل هشتاد و یک مقاله درباره بزرگان ادب و کتاب‌شناسی است که در چهار بخش تدوین شده است: شاعران و ادیبان قرن چهارم تا قرن هشتم، شاعران و دانشمندان دوره قاجاریه و معاصر، کتاب‌ها، کتاب‌شناسی.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.