ممالک و مسالک

ممالک و مسالک

ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری
به کوشش ایرج افشار

کتاب حاضر ترجمه فارسی کهنی است از مسالک و ممالک اصطخری، جغرافی‌نویس نامور سده چهارم از مردم اقلیم پارس. تنها دستنویس این ترجمه که در سده هفتم هجری کتابت شده، در گنجینه پر ارزش بادلیان در انگلستان نگهداری می‌شود و متن حاضر نیز بر همان اساس تصحیح شده است. مسالک و ممالک در شمار نخستین تالیفات جغرافیایی دانشمندان مسلمان است که به سبب اهمیت بسیارش، از همان روزگاران قدیم ترجمه‌هایی به فارسی از آن صورت گرفته است.

مشترک خبرنامه بنیاد افشار شوید تا از اخبار و رویدادهای جدید و برنامه های آتی بنیاد مطلع گردید.

با ما تماس بگیرید.